HeShe Channel
 

結婚日 - 敬茶金句


敬茶時
飲過新抱茶,富貴又榮華
飲過新娘茶,靚過林青霞
飲過新娘茶,靚過李彩華
飲過新郎茶,型過劉德華
飲過新人茶,發到笑ka ka
飲過新人茶,發到笑哈哈
飲過新人茶,開心到笑ka ka
飲過新人茶,馬仔聽你話
飲過新人茶,麻雀聽晒話
飲過新人茶,子孫聽晒話
飲過新人茶,唔怕檬查查 (對老人家)
 
家姑食過糖蓮子,家嫂連生貴子
食粒糖蓮藕,連子又連孫
飲過新抱茶,出年做嫲嫲
飲過新抱茶,生個孫仔四圍爬
今年娶新抱,出年有孫抱
一杯飲到尾,青春又健美
飲過女婿茶,富貴又榮華
飲過新抱茶,好快做嫲嫲
飲茶笑呵呵,好快做婆婆
飲茶笑騎騎,好快做爺爺
飲茶飲到尾,年頭靚到落年尾
斟茶比姨媽,出年幫手抱穌蝦
斟茶比姨丈,買六合彩中頭獎


 
飲茶時
茶到口,財到手,買田又買樓
茶到口,財到手,買車又買樓
茶到口,財到手,富貴榮華一齊有
茶到口,甜到漏
茶到口,財到手,今晚麻雀好摸手
茶到口,財到手,財神走到大門口
茶到口,財到手,半山買多幾層樓
茶到口,財到手,出年又飲滿月酒
茶到口,越來越正斗
飲深D,赚多D,中完孖寶中三T
飲深D,等你買多幾個LV
飲深D,生多D
飲深D,赚多D
飲深D,中三T
香茶到口,添福又添壽
甜茶飲到尾,青春又健美
甜茶到口,兒孫快有
三杯到口,明年飲喜酒
飲茶到口,橫財就手
飲茶到口,得心又應手
一杯飲到尾,修身又健美
 


新人與長輩一起拿起金飾合照時
八隻手,發到夠
八隻手,乜都有
 
 

戴飾物時
戴起金器,大喜大喜
戴起大囍,新娘好快有囍
戴起大囍,戴到風生水起
戴起大囍,戴到兒孫滿地
戴起大囍,戴到金銀遍地
戴起大囍,保你家肥屋潤笑嘻嘻
戴起大囍,年年有喜,新郎哥養得起
戴起大囍,戴到上手臂
戴起大囍,好快有身己
戴過金手摙,有錢又有面
戴過金戒指,生個金童子
戴過金頸摙,個個都比面
戴過鑽石戒指,出入渣波子
戒指有鑽石,特別多人錫
金扼帶上,三年抱兩
金扼夾到手,BB好快有
戴金戴喜,風山水起
金摙帶上頸,明年住山頂
金扼夾到手,好快買車又買樓,美金都到手
金介戴上,三年抱兩
戴個大金牌,一世唔洗捱